มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
  สถานศึกษาดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมดานวิชาการ ด้านครูและบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น

  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน

  2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมมีการสังเกต และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และ ครอบครัว

  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือ ร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู้

  2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สําหรับครู
สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู

  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษา กําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี นําผลการประเมินไปปรบปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

สถานศึกษาดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมดานวิชาการ ดานครูและบุคลากรดาน
ขอมูลสารสนเทศ ดานสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู และดานระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อสรางความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ  เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ และสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

          สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับชั้นเรียน

2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

          พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมมีการสังเกต และประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และ ครอบครัว

2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

          สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ มีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุด ลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครู

          สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ  และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครู

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

          สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย    และ
อัตลักษณที่สถานศึกษา กําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรบปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงาน
ตนสังกัด

ขอขอบคุณผู้ปกครอง คุณครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนที่ได้สร้างบรรยากาศของความสุข ให้ออกมาในรูปแบบของกีฬา และกิจกรรมงานวันเด็กได้อย่างเหมาะสม และเด็กนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองได้ให้การมีส่วนร่วม และได้รับความสนุกสนาน เหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาส คาทอลิกฯ ฟุตบอล อนุบาล เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงทักษะทางด้านกีฬา ความมีน้ำใจของนักกีฬา พัฒนาการด้านร่างกาย รู้จักควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี รางวัลเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเท่านั้น แต่หัวใจสำคัญของการแข่งขันครั้งนี้คือ "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" และรู้จักเป็นผู้ให้

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

แข่งขันเพื่อพัฒนาตนเอง รู้จักจุดยืน และมีเป้าหมายที่ไปให้ถึง มีมิตรภาพที่ดีระหว่างโรงเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันในการแข่งขันทักษะวิชการชมรมฆราวาส คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และมีการแข่งขันที่เพิ่มเติมในระดับปฐมวัย เช่น ทักษะชีวิต, อ่านคล่อง ฯลฯ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ได้ให้การสนับสนุน ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

Merry Christmas and Happy new year 2019 สุขสันต์วันประสูติของพระเยซู บังเกิดในรางหญ้า ไม่ได้ร่ำรวยเงินทอง แต่เพื่อสำหรับคนที่แสวงหา และเดินหนทางแห่งความรัก และเมตตาต่อคนยากไร้ คนที่ต้องการความช่วยเหลือ แบ่งปันน้ำใจ และส่งความสุขให้แก่กันและกัน

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

เรียนบ้าง สนุกสนานบ้าง เรียนรู้จากตัวการ์ตูนสนุกๆ มีความหลากหลาย และที่สำคัญที่สุด คือ ให้เด็กได้มีโอกาสที่สนุกสนาน เหมาะสมกับวัย กล้าแสดงออก มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

แข่งขันเพื่อพัฒนาตนเอง รู้จักจุดยืน และมีเป้าหมายที่ไปให้ถึง มีมิตรภาพที่ดีระหว่างโรงเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันในการแข่งขันทักษะวิชการชมรมฆราวาส คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และมีการแข่งขันที่เพิ่มเติมในระดับปฐมวัย เช่น ทักษะชีวิต, อ่านคล่อง ฯลฯ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ได้ให้การสนับสนุน ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

ข่าวกิจกรรม Update!

มอบเกียรติ D.A.R.E.27 Sep 2019 02:29 - Super User

มอบเกียรติบัตร D.A.R.E. - การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน [ ... ]

แข่งขันวิชาการคาทอลิก15 Sep 2019 12:23 - Super User

แข่งขันวิชาการคาทอลิก ครั้งที่ 17 ของชมรมผู้บริหารโรงเรีย [ ... ]

ทัศนศึกษา อ.310 Sep 2019 23:29 - Super User

ทัศนศึกษา อ.3 - Fun*rium -  เรียนรู้นอกสถานที่อย่างมีความสุข สนุก [ ... ]

ทัศนศึกษาป.1-2 10 Sep 2019 00:55 - Super User

ทัศนศึกษา ป.1-2 : Bangkok Sea Life Ocean World 9-9-2019 : นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที [ ... ]

Other Articles

ข่าวประชาสัมพันธ์

- 1. โรงเรียน หยุดเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พย. และวันศุกร์ที่ 22 พย.62 เนื่องในโอกาส Pope Francis Visit to Thailand - โรงเรียนเป็นศูนย์ที่พักให้สัตบุรุษทางภาคเหนือ

 

 

VDO ACTIVITY

ตัวไหนเป็นตัวไหน? โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
ท้าให้อ่าน ออกอากาศ 22 ต.ค. 2560

02 Sep 2019 00:36 - Super User
กีฬาสี 2-62-Camera 2

กีฬาสีวันที่ 2 - ฝนตก!!! - ปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อย แต่เด็กๆได้ให้ความร่วมมือ [ ... ]

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

 

แผนที่โรงเรียน

Google Map เส้นทางมาโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์  ไปที่ https://goo.gl/maps/B1N5BCftha22  ** อย่าลืมเปิด Location - ตำแหน่งที่ตั้งด้วย

Download แผนที่โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 29 หมู่ 5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9784100-3  โทรสาร 02-9784104  www.mr.ac.th

กิจกรรม 2562

กีฬาสี 2-62
กีฬาสี 2-62

กีฬาสีวันที่ 2 - ฝนตก!!! - ปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อย แต่เด็กๆได้ใ [ ... ]

กีฬาสี 1-62
กีฬาสี 1-62

กีฬาสี วันที่ 1 - ออกกำลังกาย พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิต [ ... ]

D.A.R.E.
D.A.R.E.

เรียนรู้กับครู D.A.R.E. - รู้จักการเรียนรู้ที่จะปฎิเสธยาเสพติด [ ... ]

รณรงค์โรคอ้วน
รณรงค์โรคอ้วน

วิทยากรจากอนามัย บางเดื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับ "โรคอ้วน" ออ [ ... ]

วันแม่
วันแม่

กิจกรรมวันแม่ - บรรยายธรรม หัวข้อ "พระคุณแม่" โดย พระมหาปรีช [ ... ]

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (1st NATIONAL CUBOREE 2019, THAILAND 5-6 สิ [ ... ]

วันภาษาไทย
วันภาษาไทย

วันภาษาไทยแห่งชาติ - โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ได้จัดกิจ [ ... ]

ถวายพระพร ร.10
ถวายพระพร ร.10

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเ [ ... ]

"ปันยิ้ม" (โคเออร์)

ร่วมทำบุญ ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย เพื่อเพิ่มรอยยิ้มด [ ... ]

แห่เทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา - เข้าวัด ทำบุญ ได้บุญ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ [ ... ]

เบ๊นโบ๊ท
เบ๊นโบ๊ท

เบ๊นโบ๊ท - กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบการแสดงละครหุ [ ... ]

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน - ตรวจเอกสารงานธุรการ, กำกับติดตามอาหา [ ... ]

บำเพ็ญประโยชน์
บำเพ็ญประโยชน์

บำเพ็ญประโยชน์ - ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือ รู้จักทำงานเป็นทีม [ ... ]

ทบทวนคำปฎิญาณ
ทบทวนคำปฎิญาณ

วันสถาปนาลูกเสือ 1-7-2562 - พิธีทบทวนคำปฎิญาณ - ฝึกฝนวินัย รักชา [ ... ]

วันสุนทรภู่
วันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่ - ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนุกสนาน แ [ ... ]

ต่อต้านยาเสพติด
ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด - นักเรียน คณะครู ผู้บริหารโ [ ... ]

วาดภาพระบายสีสุนทรภู่
วาดภาพระบายสีสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ - วาดภาพระบายสี, คัดลายมือ โดยคัดเลือกนักเรียน [ ... ]

English Activity Day
English Activity Day

English Activity Day - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษา - ทำทุกกิจกรรมด้วยภ [ ... ]

อบรมปฎิบัติการหลักสูตรเฉพาะทาง
อบรมปฎิบัติการหลักสูตรเฉพาะทาง

อบรม พัฒนาความรู้เฉพาะทางปฎิบัติ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์ [ ... ]

รับน้องใหม่
รับน้องใหม่

รับน้องใหม่ - สร้างความสนุก รื่นเริง ให้เด็กนักเรียนที่เข [ ... ]

ไหว้ครู
ไหว้ครู

ไหว้ครู - ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ฝึกฝนความกตัญญูกตเวที เสริมส [ ... ]

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 - ขอแสดงความยินด [ ... ]

ตรวจสุขภาพครู
ตรวจสุขภาพครู

บริการตรวจสุขภาพคุณครู - เช็คความดัน สายตา เส้นประสาท หัวเ [ ... ]

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่า [ ... ]

เทคนิคการเรียนการสอนปฐมวัย
เทคนิคการเรียนการสอนปฐมวัย

บรรยายเทคนิคการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลเ [ ... ]

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ยกระดับผลสัมฤทธิ์

อบรม : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net : ให้รู้จุดอ่อนของมาตรฐานการเรี [ ... ]

Engฯ Activity MBK
Engฯ Activity MBK

เรียนรู้นอกสถานที่ MBK มาบุญครอง กิจกรรมดีๆ English Activity ที่นักเรี [ ... ]

ดนตรีคีย์บอร์ด
ดนตรีคีย์บอร์ด

ฝึกฝนดนตรี โดยใช้ Keyboard เป็นพื้นฐาน ฝึกการอ่านโน้ต จับคอร์ด  [ ... ]

อ่านคล่อง
อ่านคล่อง

ฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน อ่านออกเสียงให้ถูกอักขระทางด [ ... ]

ทดลองวิทยาศาสตร์
ทดลองวิทยาศาสตร์

สงสัย ? ทดลอง ฝึกฝนเสมอๆ เพื่อหาคำตอบ ฝึกกระบวนการคิดอย่าง [ ... ]

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

ชี้แจง แนะนำ กฎระเบียบ นโยบายของทางโรงเรียนให้กับผู้ปกคร [ ... ]

จินตคณิต
จินตคณิต

ฝึกคิดคำนวนโดยใช้จินตคณิต โดยใช้ลูกคิด ให้คิดเลขได้เร็ว  [ ... ]

ศิลปะ
ศิลปะ

เหนียวๆ หนืดๆ ยืดๆได้ นำมาสร้างสรรค์ศิลปะได้อย่างไร ?  ฝึ [ ... ]

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

ฝึกฝนทักษะทางด้านเทคโนโลยี ใช้ความรู้ให้ถูกทาง เริ่มจาก [ ... ]

ว่ายน้ำ Swimming
ว่ายน้ำ Swimming

ออกกำลังกาย "ว่ายน้ำ" สร้างร่างกายให้แข็งแรงในทุกสัดส่วน [ ... ]

Engฯ Activity Lotus
Engฯ Activity Lotus

ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษนอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้เกิด [ ... ]

ฟุตซอล
ฟุตซอล

ฝึกฝนทักษะกีฬาฟุตบอล ออกกำลังกายให้มีสุขภาพดี ฝึกความสา [ ... ]

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ให้หนูตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของพ่อแม่ ป [ ... ]

EngLish Activity
EngLish Activity

กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้นักเรียนผ่อนคลา [ ... ]

ผู้บริหารและครูดีเด่น
ผู้บริหารและครูดีเด่น

รับรางวัลผู้บริหาร และครูดีเด่น โดยชมรมผู้บริหารโรงเรีย [ ... ]

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 3 มาตรฐาน