มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ผลการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
  1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน และปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
  1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและ ผู้อื่น มีจิตสํานึก และค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
  1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกบผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหวางบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัวเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง
  1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคําตอบ อ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทำทางการเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้

ขอขอบคุณผู้ปกครอง คุณครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนที่ได้สร้างบรรยากาศของความสุข ให้ออกมาในรูปแบบของกีฬา และกิจกรรมงานวันเด็กได้อย่างเหมาะสม และเด็กนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองได้ให้การมีส่วนร่วม และได้รับความสนุกสนาน เหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

เจ้าหน้าที่ บุคลากรจากโรงพยาบาล ต.บางเดื่อ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลาย การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ด้วยการทำลายแหล่งที่มีน้ำขัง ฯลฯ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังทุกส่วนของร่างกาย ทำให้ร่างกายยืดตัว แข็งแรง เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ และป้องกันอันตรายจากการจมน้ำได้ สามารถช่วยตนเองจากภัยที่เกิดจากน้ำได้ รวมถึงถ้าฝึกเก่งๆสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นนักกีฬาได้

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาส คาทอลิกฯ ฟุตบอล อนุบาล เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงทักษะทางด้านกีฬา ความมีน้ำใจของนักกีฬา พัฒนาการด้านร่างกาย รู้จักควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี รางวัลเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเท่านั้น แต่หัวใจสำคัญของการแข่งขันครั้งนี้คือ "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" และรู้จักเป็นผู้ให้

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

กิจกรรมง่ายๆที่ฝึกให้เด็กๆได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโรค เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ รวมทั้งให้เด็กๆได้รับความสนุกสนานตามวัย มีความร่าเริงแจ่มใสในการเรียนรู้

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

ขอขอบคุณผู้ปกครอง คุณครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนที่ได้สร้างบรรยากาศของความสุข ให้ออกมาในรูปแบบของกีฬา และกิจกรรมงานวันเด็กได้อย่างเหมาะสม และเด็กนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองได้ให้การมีส่วนร่วม และได้รับความสนุกสนาน เหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ดูรูปภาพทั้งหมด Click

ข่าวกิจกรรม Update!

QR CODE LINE OFFICIAL พระแม่มารี01 Jun 2020 03:38 - Super User

ทำความสะอาด สกัดโควิด-1926 Mar 2020 01:50 - Super User

โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ - 25-3-2563 ได้ดำเนินการทำความสะอาด [ ... ]

แนะแนวจากโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี05 Feb 2020 23:28 - Super User

แนะแนวที่เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา - โรงเรียนคณะราษฎร์ [ ... ]

Day Camp ป.1-329 Jan 2020 00:56 - Super User

Day Camp ป.1-3 - ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสำรอง รับการฝึกระเบียบวิน [ ... ]

Other Articles

ข่าวประชาสัมพันธ์

-ประกาศผลสอบ O-net ป.6 / www.niets.or.th

 

VDO ACTIVITY

ตัวไหนเป็นตัวไหน? โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
ท้าให้อ่าน ออกอากาศ 22 ต.ค. 2560

24 Jan 2020 00:37 - Super User
ปิดกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 15

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 - ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก [ ... ]

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

 

แผนที่โรงเรียน

Google Map เส้นทางมาโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์  ไปที่ https://goo.gl/maps/B1N5BCftha22  ** อย่าลืมเปิด Location - ตำแหน่งที่ตั้งด้วย

Download แผนที่โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 29 หมู่ 5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9784100-3  โทรสาร 02-9784104  www.mr.ac.th

กิจกรรม 2562

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

วันเด็ก 2563

13-01-2020 Hits:621 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วันเด็ก 2563

วันเด็ก ปี 2563 - คำขวัญวันเด็กปีนี้ คือ "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" โรงเร...

Read more

Christmas 2562

26-12-2019 Hits:876 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

Christmas 2562

Christmas - กิจกรรมวันคริสต์มาส - โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมคริสต์มาสเพื่อส่งมอบความสุข...

Read more

กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 15

20-12-2019 Hits:815 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 15

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 - ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - แข่งขั...

Read more

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้

16-12-2019 Hits:783 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส - ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ -...

Read more

กีฬาสัมพันธ์ช่วงชั้นที่ 1

14-12-2019 Hits:722 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กีฬาสัมพันธ์ช่วงชั้นที่ 1

กีฬาสัมพันธ์-ฟุตบาล-ช่วงชั้นที่ 1- ในชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - "รู...

Read more

กำกับ ติดตาม จินตคณิต

14-12-2019 Hits:772 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กำกับ ติดตาม จินตคณิต

กำกับ ติดตาม จินตคณิต 12-12-2562 - ฝึกคิดเลขให้เร็วตามจินตนาการ โดยใช้ลูกคิดในการฝึกฝน ด้วยกระบวนก...

Read more

เข้าค่ายลูกเสือป.4-6

30-11-2019 Hits:1164 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

เข้าค่ายลูกเสือป.4-6

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 - นักเรียนได้ฝึกฝนระเบียบวินัย, รู้จักก...

Read more

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

30-11-2019 Hits:886 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันวชิราวุธ - วันวชิราวุธถือกำเนิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัช...

Read more

ลอยกระทง

16-11-2019 Hits:948 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง - เป็นกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำเป็นกร...

Read more

กำกับ ติดตาม จินตคณิต

16-11-2019 Hits:913 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กำกับ ติดตาม จินตคณิต

กำกับ ติดตาม Brain Balancing - ฝึกกระบวนการคิดเลขเร็วโดยใช้จินตคณิต ฝึกซ้ำๆ ฝึกบ่อยๆ และสามารถนำไป...

Read more

วจนพิธีกรรม

16-11-2019 Hits:956 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วจนพิธีกรรม

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา - เปิดเทอม 2 ปี 2562 เริ่มด้วยการขอพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ให้แม...

Read more

ศิลปหัตถกรรม 69

05-10-2019 Hits:1283 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ศิลปหัตถกรรม 69

แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 - นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรง...

Read more

Science Camp

05-10-2019 Hits:1067 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

Science Camp

Science Camp - Fountain Tree Resort - 27-28 September 2019 - นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทดลอง การใช...

Read more

มอบเกียรติ D.A.R.E.

27-09-2019 Hits:1012 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

มอบเกียรติ D.A.R.E.

มอบเกียรติบัตร D.A.R.E. - การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย - ขอ...

Read more

วิชาการคาทอลิกครั้งที่ 17

15-09-2019 Hits:1391 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วิชาการคาทอลิกครั้งที่ 17

แข่งขันวิชาการคาทอลิก ครั้งที่ 17 ของชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก ณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา -...

Read more

ทัศนศึกษา อ.3

10-09-2019 Hits:1134 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ทัศนศึกษา อ.3

ทัศนศึกษา อ.3 - Fun*rium -  เรียนรู้นอกสถานที่อย่างมีความสุข สนุกสนาน รวมถึงความมีระเบียบวินั...

Read more

ทัศนศึกษาป.1-2

10-09-2019 Hits:1294 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ทัศนศึกษาป.1-2

ทัศนศึกษา ป.1-2 : Bangkok Sea Life Ocean World 9-9-2019 : นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ เรียนรู้ร่...

Read more

ทัศนศึกษาป.3-6

05-09-2019 Hits:1433 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ทัศนศึกษาป.3-6

ทัศนศึกษา ป.3-6 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ : The NATIONAL MEMORIAL และสวนน้ำ : นักเรียนได้เรียนรู้ประวั...

Read more

กีฬาสี 2-62-(2)

02-09-2019 Hits:1185 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กีฬาสี 2-62-(2)

กีฬาสีวันที่ 2 - ฝนตก!!! - ปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อย แต่เด็กๆได้ให้ความร่วมมือ และสนุกสนาน "รู้แพ้ รู...

Read more

กีฬาสี 2-62

31-08-2019 Hits:1348 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กีฬาสี 2-62

กีฬาสีวันที่ 2 - ฝนตก!!! - ปรับเปลี่ยนแผนเล็กน้อย แต่เด็กๆได้ให้ความร่วมมือ และสนุกสนาน "รู้แพ้ รู...

Read more

กีฬาสี 1-62

30-08-2019 Hits:1304 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

กีฬาสี 1-62

กีฬาสี วันที่ 1 - ออกกำลังกาย พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ ให้มีความสุขสดชื่น ทั้งทางร่างกาย แ...

Read more

D.A.R.E.

30-08-2019 Hits:1160 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

D.A.R.E.

เรียนรู้กับครู D.A.R.E. - รู้จักการเรียนรู้ที่จะปฎิเสธยาเสพติด เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วม และฝึกฝนกับคร...

Read more

รณรงค์โรคอ้วน

30-08-2019 Hits:1110 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

รณรงค์โรคอ้วน

วิทยากรจากอนามัย บางเดื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับ "โรคอ้วน" ออกกำลังกายลดโรคอ้วนในเด็กนักเรียน รู้จัก ...

Read more

วันแม่

09-08-2019 Hits:1182 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วันแม่

กิจกรรมวันแม่ - บรรยายธรรม หัวข้อ "พระคุณแม่" โดย พระมหาปรีชา  ถิรเมธี (ผู้ช่วยเลขานุการโรงเร...

Read more

ลูกเสือสำรองแห่งชาติ

08-08-2019 Hits:1342 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ลูกเสือสำรองแห่งชาติ

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (1st NATIONAL CUBOREE 2019, THAILAND 5-6 สิงหาคม 2562) ณ ...

Read more

วันภาษาไทย

27-07-2019 Hits:1296 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วันภาษาไทย

วันภาษาไทยแห่งชาติ - โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมที่อนุรักษ์ภาษาไทย ได้แก่ การจัดป้ายนิ...

Read more

ถวายพระพร ร.10

25-07-2019 Hits:1313 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ถวายพระพร ร.10

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร - ...

Read more

"ปันยิ้ม" (โคเออร์)

25-07-2019 Hits:1352 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

"ปันยิ้ม" (โคเออร์)

ร่วมทำบุญ ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย เพื่อเพิ่มรอยยิ้มด้วยการ "ปันอิ่ม" แก่ผู้ยากไร้ จากสำนักงานค...

Read more

แห่เทียนพรรษา

13-07-2019 Hits:1427 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

แห่เทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา - เข้าวัด ทำบุญ ได้บุญ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจที่ศรัทธา และส่งเสริมความ...

Read more

เบ๊นโบ๊ท

12-07-2019 Hits:1456 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

เบ๊นโบ๊ท

เบ๊นโบ๊ท - กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบการแสดงละครหุ่น สื่อการสอน ทั้งหมด 2 เรื่อง คือ 1.เรื่อ...

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

12-07-2019 Hits:1400 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน - ตรวจเอกสารงานธุรการ, กำกับติดตามอาหารเสริม (นม), นโยบายเรียนฟรี 15 ปี - ให้คำ...

Read more

บำเพ็ญประโยชน์

04-07-2019 Hits:2160 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

บำเพ็ญประโยชน์

บำเพ็ญประโยชน์ - ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือ รู้จักทำงานเป็นทีม สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง รู้จัก "ใ...

Read more

ทบทวนคำปฎิญาณ

04-07-2019 Hits:1476 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ทบทวนคำปฎิญาณ

วันสถาปนาลูกเสือ 1-7-2562 - พิธีทบทวนคำปฎิญาณ - ฝึกฝนวินัย รักชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ - บำเพ็...

Read more

วันสุนทรภู่

26-06-2019 Hits:1670 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วันสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่ - ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนุกสนาน แต่งตัวเลียนแบบวรรณกรรมของไทย กวีเอกที่โลกย...

Read more

ต่อต้านยาเสพติด

26-06-2019 Hits:1609 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด - นักเรียน คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ร่วมกันรณรงค์ต่...

Read more

วาดภาพระบายสีสุนทรภู่

22-06-2019 Hits:1702 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

วาดภาพระบายสีสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ - วาดภาพระบายสี, คัดลายมือ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีลายมือสวย ระบายสีเก่งๆ เพื่อพัฒนาไป...

Read more

English Activity Day

18-06-2019 Hits:1578 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

English Activity Day

English Activity Day - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษา - ทำทุกกิจกรรมด้วยภาษาอังกฤษทั้งวัน ร้องเพลง เ...

Read more

อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง

17-06-2019 Hits:1578 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง

อบรม พัฒนาความรู้เฉพาะทางปฎิบัติ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อนำ...

Read more

รับน้องใหม่

17-06-2019 Hits:1614 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

รับน้องใหม่

รับน้องใหม่ - สร้างความสนุก รื่นเริง ให้เด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนใหม่ในปีการศึกษานี้ สร้างเป็นฐาน...

Read more

ไหว้ครู

17-06-2019 Hits:1550 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ไหว้ครู

ไหว้ครู - ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ฝึกฝนความกตัญญูกตเวที เสริมสร้างชีวิตให้มั่นคง - ครูเป็นเหมือนเรือจ้า...

Read more

เลือกตั้ง

17-06-2019 Hits:1591 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

เลือกตั้ง

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 - ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปพิชญา มะณีสา (ข้าวฟ่าง) ป...

Read more

ตรวจสุขภาพครู

16-06-2019 Hits:1525 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ตรวจสุขภาพครู

บริการตรวจสุขภาพคุณครู - เช็คความดัน สายตา เส้นประสาท หัวเข่า โรคอ้วน ฯลฯ - ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่...

Read more

ประชุมกรรมการบริหาร

16-06-2019 Hits:3585 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ประชุมกรรมการบริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย - บริหารแบบมีส่วนร่วม - สร้างความเข้าใจ ...

Read more

เทคนิคการสอนปฐมวัย

16-06-2019 Hits:1607 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

เทคนิคการสอนปฐมวัย

บรรยายเทคนิคการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ โดย ดร.สมยศ พงษ์ศิริพัฒน์ เป็นคนดี...

Read more

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

25-04-2019 Hits:1803 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

อบรม : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net : ให้รู้จุดอ่อนของมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาตัวชี้วัดตามมาตร...

Read more

Engฯ Activity MBK

25-04-2019 Hits:1749 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

Engฯ Activity MBK

เรียนรู้นอกสถานที่ MBK มาบุญครอง กิจกรรมดีๆ English Activity ที่นักเรียนได้ฝึกฝนจริงๆ นำไปใช้คุยกั...

Read more

ดนตรีคีย์บอร์ด

25-04-2019 Hits:2022 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ดนตรีคีย์บอร์ด

ฝึกฝนดนตรี โดยใช้ Keyboard เป็นพื้นฐาน ฝึกการอ่านโน้ต จับคอร์ด ร้องเพลงให้มีความสุข มีบรรทัด 5 เส้...

Read more

อ่านคล่อง

25-04-2019 Hits:1706 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

อ่านคล่อง

ฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน อ่านออกเสียงให้ถูกอักขระทางด้านภาษาไทย อ่านออกเสียงให้ชัดเจน เพื่อ...

Read more

ทดลองวิทยาศาสตร์

25-04-2019 Hits:2396 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ทดลองวิทยาศาสตร์

สงสัย ? ทดลอง ฝึกฝนเสมอๆ เพื่อหาคำตอบ ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่เด็กๆ เพื่อหาคำตอบที่สงสั...

Read more

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

25-04-2019 Hits:1725 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

ชี้แจง แนะนำ กฎระเบียบ นโยบายของทางโรงเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่ รวมถึงนักเรียนอนุบาล...

Read more

จินตคณิต

24-04-2019 Hits:1722 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

จินตคณิต

ฝึกคิดคำนวนโดยใช้จินตคณิต โดยใช้ลูกคิด ให้คิดเลขได้เร็ว ต้องอาศัยเวลาในการฝึกในแต่ละระดับ ค่อยเป็น...

Read more

ศิลปะ

24-04-2019 Hits:1646 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ศิลปะ

เหนียวๆ หนืดๆ ยืดๆได้ นำมาสร้างสรรค์ศิลปะได้อย่างไร ?  ฝึกฝนปะติมากรรม ปั้น ทุบ คลึง ตั้งแต่เ...

Read more

คอมพิวเตอร์

24-04-2019 Hits:1722 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

คอมพิวเตอร์

ฝึกฝนทักษะทางด้านเทคโนโลยี ใช้ความรู้ให้ถูกทาง เริ่มจากพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ คือ Hardware และ Soft...

Read more

ว่ายน้ำ Swimming

24-04-2019 Hits:1701 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ว่ายน้ำ Swimming

ออกกำลังกาย "ว่ายน้ำ" สร้างร่างกายให้แข็งแรงในทุกสัดส่วนของร่างกาย ฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน เพื่อให้เก...

Read more

Engฯ Activity Lotus

24-04-2019 Hits:1732 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

Engฯ Activity Lotus

ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษนอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง และใช้ทักษะทางภาษ...

Read more

ฟุตซอล

24-04-2019 Hits:1669 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ฟุตซอล

ฝึกฝนทักษะกีฬาฟุตบอล ออกกำลังกายให้มีสุขภาพดี ฝึกความสามัคคีกับเพื่อนร่วมทีม สร้างภูมิคุ้มกันให้กั...

Read more

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

24-04-2019 Hits:1800 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ให้หนูตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ให้บุญรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจ เ...

Read more

EngLish Activity

24-04-2019 Hits:1721 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

EngLish Activity

กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้นักเรียนผ่อนคลาย และสนุกสนาน รู้จักประดิษฐ์ และใช้ความคิดขอ...

Read more

ผู้บริหารและครูดีเด่น

24-04-2019 Hits:1384 กิจกรรมโรงเรียนปี 2562 Super User - avatar Super User

ผู้บริหารและครูดีเด่น

รับรางวัลผู้บริหาร และครูดีเด่น โดยชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปีนี้...

Read more